Skip to main content

ขนมไทย | Thai dessertศึกษาประวัติขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนมไทย การเลือกใช้วัตถุดิบในการทำขนมไทย ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย การตกแต่งขนม และการคิดต้นทุน การตั้งราคาขาย ของขนมวุ้นแฟนซี ขนมช่อม่วง ขนมพระพาย และขนมตะโก้สามสหาย


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)


1.อธิบายประวัติความเป็นมาและประเภทของขนมไทยได้

2.อธิบายเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ในการทำขนมไทย และการเลือกใช้วัตถุดิบได้

3.อธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม ขั้นตอน เทคนิคการทำขนมไทย และการตกแต่งขนมไทยให้สวยงามได้


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีพื้นฐานในการทำครัวหรือทำขนมไทยเบื้องต้น


เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
ตำแหน่ง ครู

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาววิรัลยุพา บุตรดี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail.suchada_p@sttc.ac.th.เบอร์..085-5867353

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางนิตยา แกสมาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail.suchada_p@sttc.ac.th.เบอร์......................

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll