Skip to main content

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Thailand’s traditional dessert)

Enrollment is Closed

ชื่อรายวิชา (COURSE NAME)

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Thailand’s traditional dessert)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการทำขนม ขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเหนียวกวน ขนมด้วง ขนมเจาะหู ขนมรังผึ้ง ขนมโคน้ำกะทิและขนมโค

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และเอกลักษณ์ของขนมพื้นบ้านภาคใต้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท และวัตถุดิบของขนมพื้นบ้านภาคใต้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม และขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน 40 %

แบบทดสอบหลังเรียน 60 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail sirikan@hu.ac.th เบอร์ 081-277-3797

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”