Skip to main content

แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ

คำอธิบายรายวิชา

    บทเรียนอธิบายแนวคิดการนำ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการศึกษาแนวทางจากการใช้งานจริงในต่างประเทศ และแนวทางในการเตรียมการเพื่อให้สามารถนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้

    2 ผู้เรียนสามารถระบุระดับการเรียนรู้ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในภาพรวมของโลกได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและแสดงตัวอย่างการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในแต่ละรูปแบบได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานภาครัฐที่มีแนวคิดการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ และบุค่ลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ (แบบทดสอบก่อนเรียนไม่นับคะแนน)

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll