Skip to main content

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ : Blockchain for Government Services

คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนอธิบายตั้งแต่พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยี  Blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ในภาครัฐ ซึ่งจะมีกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain โดยสังเขปได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยี Blockchain ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบการประยุกต์ใช้ และปัจจัยของความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับงานบริการภาครัฐได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ และบุค่ลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ช่องทางติดต่อ

e-Mail tdga-g_division@dga.or.th เบอร์โทร 02 612 6000 ต่อ 13108

 

 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll