Skip to main content

มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)

คำอธิบายรายวิชา

  บทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียกับข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
  หลักสูตรนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งอธิบายแนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และส่วนที่สองเป็นกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอันประกอบด้วยนิยามและกฎเกณฑ์ของข้อมูล โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลนิยามของข้อมูลแต่ละประเภทได้

    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐได้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ และบุค่ลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ (แบบทดสอบก่อนเรียนไม่นับคะแนน)

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll