Skip to main content

แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Government Data Guideline

คำอธิบายรายวิชา

  บทเรียนนี้อธิบายแนวทาง พร้อมทั้งกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เนื้อหาของบทเรียนนี้ครอบคลุมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทความสัมพันธ์ของข้อมูล และการเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยได้

    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายอธิบายปัจจัยที่ต้องพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลในการเปิดเผย และคัดเลือกชุดข้อมูลคุณภาพสูงได้

    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลได้

    4. ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งที่มาของการเปิดเผยข้อมูลได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ และบุค่ลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ (แบบทดสอบก่อนเรียนไม่นับคะแนน)

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll