Skip to main content

การบริหารจัดการแผนงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี | AIDS, STIs and HBV & HCV Program Management

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับชาติเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการหรือผู้ประสานแผนงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับประเทศ เขต และจังหวัด ให้มีความรู้รอบด้านในการวิเคราะห์และจัดทำ

1. นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน
2. การออกแบบแผนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. การบริหารแผนงานโครงการ
4. การติดตามประเมินผล

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในระดับพื้นที่รับผิดชอบไปในทิศทางที่จะมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายของประเทศและโลก

เนื้อหาการเรียนรู้จะประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมรวมทั้งหมด 8 ชุด ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มที่ 1 การพัฒนานโยบาย และวิเคราะห์สถานการณ์เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุดฝึกอบรม
กลุ่มที่ 2 การออกแบบแผนงาน โครงการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวน 3 ชุดฝึกอบรม
กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จจำนวน 2 ชุดฝึกอบรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 55 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุนโยบายด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน
2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
3. อธิบายองค์ประกอบ และขั้นตอนการออกแบบแผนงานและโครงการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. อธิบายแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้จัดการแผนงาน หรือผู้ประสานแผนงานด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ใน 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประเทศ 2. ระดับเขต 3. ระดับจังหวัด
ประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนท้ายแต่ละชุดฝึกอบรม และแบบทดสอบหลังเรียน

โดยคิดเกณฑ์แบบทดสอบก่อนเรียน 0%/ แบบทดสอบหลังเรียนท้ายแต่ละชุดฝึกอบรม 60%/ แบบทดสอบหลังเรียน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา DDC003

Course Staff Image #1

กรมควบคุมโรค


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย


อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: itcthaitraining@gmail.com /โทร: 081-735-2834

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll