Skip to main content

มวยไทยขั้นพื้นฐาน (Basic Muay Thai)

Enrollment is Closed

กำหนดการเปิดการเรียนการสอน

 • เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
 • เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การเตรียมตัวและอุปกรณ์การเรียนมวยไทย การจรดมวย(การจัดท่าท่าให้พร้อมต่อสู้) เตรียมตัวการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมวยไทย การจำแนกอาวุธมวยไทย การใช้ทักษะมวยไทย การป้องกันอาวุธของคู่ต่อสู้อย่างง่าย แม่ไม้มวยไทย 15 แม่ไม้

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมวยไทย
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนไหวในมวยไทยแบบต่างๆ
 3. ผู้เรียนสามารถฝึกการใช้ทักษะแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง
 4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ทักษะความต่อเนื่องของการใช้อาวุธมวยไทย
 5. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการป้องกันตัว โดยใช้แม่ไม้มวยไทย

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

ขอเพียงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ.กัญจน์ แกล้วกล้า
Kan Klaewklar

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 088-4322159 E-mail : kan7515@gmail.com

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

อ.จัตุรภัทร แก้วมา
Jaturabhat Keawma

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
Dr.wichit Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMONS สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
 1. Course Number

  crru008
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  1-2 Hours/Week