Skip to main content

การพูดภาษาจีน | Speaking Chinese

คำอธิบายรายวิชา

พูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกสนทนาสถานการณ์ต่างๆที่กำหนด โดยการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คำศัพท์และประโยคในบทเรียน

2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บทสนทนาภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เรียนสามารถจับคู่คำศัพท์ที่ใช้ให้เกิดเป็นคำใหม่

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยไม่เก็บคะแนน
เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบทเรียนแต่ละบท เก็บคะแนน 60%
เข้าทำแบบทดสอบประมวลความรู้ Final Exam เก็บคะแนน 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์เสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ติดต่อ : 091-7612670
email : saowakon.jai@crru.ac.th / saowakon.cha@crru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll