Skip to main content

คลังข้อมูล (Data Warehouse) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงแนวทางการค้นคืนข้อมูลเชิงมิติเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดของคลังข้อมูล

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างโมเดลข้อมูลแบบไดเมนชันสกีมาแบบต่างๆ

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแปลง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการโหลดข้อมูลสู่คลังข้อมูล

4. ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลในเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือธุรกิจชาญฉลาด

คุณสมบัติผู้เรียน

โปรแกรมเมอร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน

การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แสดงความคิดเห็นในกระดานสนทนา และทำแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”