Skip to main content

จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง (Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth)

Enrollment is Closed

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

นักวิชาการอิสระสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”