Skip to main content

การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง (Creation of Good Feeling for Oneself)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : denthana.dechap@cmu.ac.th / เบอร์โทรศัพท์ : 097-920-9893

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”