Skip to main content

การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น (The basic of creative fashion design)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้นเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแฟชั่น ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามความสนใจของผู้เรียน ในรายวิชาประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างสรรค์แฟชั่น เช่น บริบทที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น สิ่งทอและทฤษฎีสี ตลาดการค้าแฟชั่น การค้นหาข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ การพัฒนางานออกแบบ เป็นต้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอิทธิพลต่อแฟชั่น เช่น ประวัติศาสตร์แฟชั่น นักออกแบบที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์แฟชั่น บริบทโลก แผนงานของแฟชั่นโลก เป็นต้น

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้ความรู้ในเรื่องสิ่งทอและทฤษฎีสี ในการพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับ แนวทาง ทิศทาง และรูปแบบของการออกแบบแฟชั่น

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงตลาดแฟชั่น รูปแบบการค้าทางแฟชั่น อีกทั้งสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และแนวโน้มทางแฟชั่น (fashion trend)

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการเก็บข้อมูลและรวบรวมแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างแผนที่ความคิด แนวคิดในการออกแบบ และMood board เพื่อพัฒนางานออกแบบแฟชั่นและเทคนิคผิวสัมผัสที่จะเกิดขึ้นบนผ้า

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เทคนิค 2 มิติ (การสร้างแบบร่าง และการคอลลาจ) เพื่อพัฒนางานออกแบบแฟชั่น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ชวรจน์ ชะวะนะเวช
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”