Skip to main content

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมดำเนินไปด้วยความท้าทายและซับซ้อนทำให้ต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อนำพาตนเองให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคม สิ่งที่เห็นได้ชัดคือปัญหาต่างๆที่มากระทบทั้งตัวบุคคลและสังคม แต่ก็ดูเหมือนยิ่งแก้ปัญหา ยิ่งไปสร้างปัญหาอื่นตามมา ส่งให้เกิดผลตามมาไม่จบสิ้น การคิดเชิงระบบจะเป็นเครื่องมือ ในการนำพาผู้คน(ผู้เรียน)เข้าไป เข้าใจเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิเคราะห์อดีตเข้าใจปัจจุบันเข้าใจคุณลักษณะของระบบ เข้าใจ สภาพการณ์ รูปแบบ โครงสร้าง รวมถึง ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นสาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ในอนาคตได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเผยโครงสร้างของระบบ ทำให้ผู้คน(ผู้เรียน)สามารถวิเคราะห์มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ นำไปสู่การคิดแก้ปัญหาได้ในที่สุด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ภูเบศ เลื่อมใส
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.สุขมิตร กอมณี
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อผู้สอน
onchawiank@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    buu001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    2 hours per week